sklep@maxsuple.pl 666 528 558

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
maxsuple.pl

I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.maxsuple.pl, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej: www.maxsuple.pl, jak również zasady świadczenia usług przez Sklep internetowy na rzecz Klientów, oraz prawa i obowiązki stron transakcji.
Klient Sklepu internetowego obowiązany jest przed skorzystaniem z oferty sklepu zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności i przestrzegać ich postanowień.
Sklep internetowy działający pod adresem: www.maxsuple.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorcę – Wojciecha Kalińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Maxsuple.pl Wojciech Kaliński z siedzibą w Nowej Soli ul. Wrocławska 2F/7 (67-100 Nowa Sól) i wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 02.10.2020, NIP: 925-203-54-45; adres poczty elektronicznej: sklep@maxsuple.pl; telefon kontaktowy: 666528558.

II.
ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU

Za pośrednictwem Sklepu Klient uzyskuje możliwość zakupu oferowanych produktów, a zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana) – za pośrednictwem formularza zamówienia z koszykiem zakupów na stronie internetowej: www.maxsuple.pl.
Ceny oferowanych przez Sklep produktów wyrażone są w polskich złotych. Ceny są wartościami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Koszt transportu doliczany jest każdorazowo podczas składania zamówienia w wysokości zależnej od wybranej przez Klienta opcji dostawy.
Cena produktu w chwili złożenia zamówienia przez Klienta jest wiążąca dla każdej ze Stron transakcji.
Do każdego złożonego i zrealizowanego zamówienia dołączony zostaje paragon fiskalny lub faktura VAT – w zależności od wybranej przez Klienta formy udokumentowania transakcji. Ponadto do każdego zamówienia realizowanego na rzecz Klienta będącego Konsumentem załączony zostanie formularz odstąpienia.

III.
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sklep świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony w przypadku założenia przez Klienta konta w Sklepie umożliwiającego dokonywanie nieoznaczonej liczby transakcji zakupu. W przypadku natomiast dokonywania przez Klienta zakupu jako gość umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas określony – czas realizacja danego zamówienia i po jego realizacji wygasa. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony może ona zostać rozwiązana przez Klienta poprzez usunięcie konta ze Sklepu i nie wymaga składania odrębnych oświadczeń.
Sklep świadczy usługi w zakresie sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu polegające na umożliwieniu składania Klientowi zamówień na produkty oferowane przez Sklep www.maxsuple.pl oraz usługi informacyjne w zakresie treści i etapów realizacji złożonego zamówienia.
Klient nie ma prawa dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

IV.
ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient uzyskuje możliwość zakupu oferowanych przez Sklep produktów, przy czym zamówienia te składane są za pomocą formularza zamówienia z koszykiem zakupów na stronie internetowej: www.maxsuple.pl.
Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybór przez Klienta towarów oferowanych przez Sklep i ich dodanie do koszyka, jak również wskazanie ich ilości. Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu złożenia zamówienia tj. czy dokonuje zamówienia jako gość czy zakłada konto w Sklepie. Jeżeli Klient wybiera opcję złożenia zamówienia jako gość wówczas wskazuje swoje dane osobowe i teleadresowe tj. imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalne), kraj, ulice, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail – jeżeli posiada konto użytkownika również podaje te same dane.  Jeżeli adres wysyłki jest inny dane klienta zaznacza Wysłać na inny adres? oraz podaje tam dane tj. Imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), kraj, ulice, kod pocztowy, miasto, uwagi do zamówienia (opcjonalnie) ; dokonuje wyboru spośród wskazanych sposobów dostawy oraz wybiera sposób płatności. Dokonując kolejnych zakupów Klient rejestruje się wyłącznie przy pomocy loginu i hasła jeśli.  Niezależnie od wybranego sposobu złożenia zamówienia (gość lub rejestracja) Klient obowiązany jest przed złożeniem zamówienia złożyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Proces składania zamówienia jest zakończony w momencie zaznaczenia ikony – Kupuję i płacę.
Zamówienia składane przez Klientów Sklepu dokonywane jako gość wymagają każdorazowego wskazywania danych o których mowa powyżej.
Założenie przez Klienta konta w Sklepie jest dobrowolne i nie jest wymagane do dokonania zakupów. W przypadku założenia konta w Sklepie Klient zobowiązuje się do:
– zachowania w tajemnicy hasła do konta oraz nieudostępniania go osobom trzecim;
– stałej i bieżącej aktualizacji swoich danych identyfikacyjnych;
– posiadania tylko jednego aktywnego konta w portalu świadczącym usługi pod adresem: www.maxsuple.pl 

V.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1 Klient dokonując zakupów w Sklepie ma możliwość zrealizowania płatności za zakupione towary w następujący sposób:
a) za pobraniem – zapłata realizowana jest przy odbiorze towaru,
b) przelewy24.pl, przelew bankowy, karta płatnicza VISA lub MasterCard,

2 Sklep przystępuje do realizacji zamówienia, bez względu na sposób jego złożenia:
a) w przypadku dokonanego wyboru płatności za pobraniem – niezwłocznie po jego złożeniu;
b) w przypadku dokonanego wyboru płatności przez  przelewy24.pl – niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływu środków na koncie Sklepu w przelewy24.pl;

Zamówienia składane w Sklepie, bez względu na sposób ich złożenia i sposób zapłaty, realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sposobu wysyłki wybranego przed sklep maxsuple24.pl.

VI.
REKLAMACJA

Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
Reklamacje dotyczące otrzymanych towarów można składać osobiście pod adresem: maxsuple.pl, ul. Wrocławska 2, 67-100 Nowa Sól, bądź listownie lub kurierem na adres: maxsuple.pl, ul. Wrocławska 2, 67-100 Nowa Sól.
Klient zobowiązany jest wraz ze składaną reklamacją przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie.
Sklep przekazuje Klientowi informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

VII.
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest Wojciech Kaliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Maxsuple.pl Wojciech Kaliński z siedzibą w Nowej Soli ul. Wrocławska 2F/7 67-100, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 02.10.2020, NIP: 925-203-54-45; adres poczty elektronicznej: sklep@maxsuple.pl; telefon kontaktowy: 666528558.
Podanie danych osobowych (imię, nazwisko), jak i teleadresowych (imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), kraj, ulice, kod pocztowy, miasto, ) jest dobrowolne.
Dane w zakresie imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), kraj, ulice, kod pocztowy, miasto, uwagi do zamówienia (opcjonalnie) – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adresu e-mail, telefonu kontaktowego wykorzystywane będą w celu realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji, wystawiania faktur i paragonów, wysyłki zamówień.
Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres poczty e-mail dostawcy zamówienia tj. kurier celem prawidłowej realizacji dostawy zamówienia.
Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres poczty e-mail spółce przelewy24.pl w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności przy wybraniu tej formy płatności.
Klient ma prawo stałego dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych.

VIII.
ODSTĄPIENIE

Klient Sklepu będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru odstąpić od zawartej umowy bez wskazywania przyczyn. Konsument może odstąpić od umowy składając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu, którego wzór przekazany został Klientowi wraz z zamówieniem. Skorzystanie z przesłanego wzoru formularza odstąpienia nie jest niezbędne dla realizacji swoich uprawnień tj. odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do Sklepu we własnym zakresie.
Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. W zakresie zwrotu kosztów dostarczenia towaru Sklep dokonuje zwrotu w wysokości stanowiącej równowartość najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sklep.
Sklep może wstrzymać się jednak ze zwrotem płatności otrzymanym od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba, że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże inny sposób zwrotu środków.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy aktualnie obowiązującego prawa.
Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.
Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu, które obowiązywać będą od wskazanego w nim terminu, który jednak nie może być krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.masuple.pl wraz z ujednoliconym tekstem Regulaminu. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu podlegać będą zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego udostępnienia tj. od dnia 05.10.2021